İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi, muafiyetler başladı

İstanbul Finans Merkezi Kanunu bugün yürürlük kazandı. Kanunla 2031 yılına kadar yüzde 100 kurumlar vergisi muafiyeti, maaşlarda gelir vergisinden yüzde 80’e kadar muafiyet üzere özel teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler getirildi.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesine ve işletilmesine dair kararlar, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlendi.

Kanunda, vergi ve başka mali yükümlülüklere ait istisna ve indirimler şöyle sıralandı:

Katılımcı evrakı almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;

KURUMLAR VERGİSİ’NİN YÜZDE 75’İ

a) Faaliyetler kapsamında elde edilen yararların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek koşuluyla, kurum karından indirilir.

SİGORTA VERGİSİNDEN MÜSTESNA

b) Süreçler ile bu süreçler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.

DAMGA VERGİSİNDEN MÜSTESNA

c) Faaliyetlere ait süreçler her türlü harçtan, bu süreçlere ait düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

MAAŞLARDA GELİR VERGİSİNDEN YÜZDE 80’E KADAR MUAFİYET

(2) İştirakçi evrakı almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri işçiye ödenen aylık fiyatın gerçek safi pahasının; yurt dışında en az beş yıllık mesleksel deneyime sahip şahıslarda %60’ı, yurt dışında en az on yıllık mesleksel deneyime sahip şahıslarda ise %80’i gelir vergisinden müstesnadır. Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan evvelki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan çalışanın fiyat gelirlerine uygulanır.

TAŞINMAZ KİRALAMASI HER TÜRLÜ HARÇTAN MÜSTESNA

(3) İFM’de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair süreçler her türlü harçtan ve bu süreçlere ait düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(4) En az üç ülkede faal olarak faaliyet gösteren iştirakçilerin bölgesel hazine ve finansal idare merkezleri hakkında da bu husus kararları uygulanır.

2031’E KADAR YÜZDE 100 MUAF

Kanuna eklenen süreksiz bir unsurla kurumlar vergisine ve harçlara ait ek muafiyet getirildi.

GEÇİCİ UNSUR 1- (1) 6 ncı unsurun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan %75 oranı, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme periyotlarına ilişkin kurum karları için %100 olarak uygulanır. Bu periyotlar özel hesap periyodu tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap periyotlarını kapsar.

(2) İştirakçi dokümanı almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu yeterince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl mühletle alınmaz. Kanunun yürürlük tarihi prestijiyle tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.